Home » Archive

Articles tagged with: sống chậm

citybeat »

[10 Mar 2006 | No Comment | ]
Saigon, Andante, andante…

Hà Vũ Trọng
Sài Gòn, trong tiến trình lịch sử hình thành từ khởi đầu vốn đa nguyên, nó đã tạo được một bức tranh mosaique - nhiều miếng khảm dung hợp đa văn hóa hết sức sinh động. Giờ đây với thế kyoe 21, nó vươn mình để bắt kịp tiến trình hiện đại hóa và toàn cầu hóa, với tốc độ phát triển hết sức năng động và cũng đầy xao động, nó đang chuyển mình trong tư thế hội nhập vào với nền kinh tế toàn cầu. Những …